Tag Archives: taxes

ILN Today Post

Clarification by CBDT on taxability of income arising out of transfer of shares

The Central Board of Direct Taxes (“CBDT”) with the objective to reduce litigation and to maintain consistency in approach on the issue of treatment of income derived from transfer of shares and securities, has issued circular no. 6/2016 dated February 29, 2016 (“Circular”), and a follow up letter no. F.No.225/12/2016/ITA.II dated May 2, 2016, (“the CBDT Letter”).

Taxability of surplus generated from sale of listed shares or other securities

A majority of transactions in shares and securities take place in respect of listed shares and securities. Therefore, CBDT has instructed the Assessing Officers, vide its Circular, to consider the following principles for determination whether the surplus generated from sale of listed shares or other securities would be treated as capital gain or business income:

Read full article

Køb og salg af vindmølleandele

Husk at indregne de skattemæssige konsekvenser ved investering i vindmøller.

Energimæssigt er Danmark et grønt land, hvor andelen af energi, der produceres på vedvarende energianlæg, er stigende. En stor del af denne produktion foregår via vindmøller.

Vindmøller kan have mange forskellige størrelser og værdier. Mange vindmøller ejes sammen af flere personer, men det forekommer også, at en person ejer en hel vindmølle selv.

Read full article

Udlandsdanskers brug af sommerhus i Danmark

Helle Thornings skattesag vakte stor debat, og praksis er blevet strammet med dom i Højesteret.

De, der betaler skat til Danmark, er som udgangspunkt personer, der har bopæl i Danmark. Denne persongruppe betegnes som fuldt skattepligtige skatteydere. Persongruppen skal betale skat til Danmark af en hvilken som helst indkomst, de oppebærer, uanset hvorfra i verden den stammer.

Ved siden af findes begrebet ”begrænset skattepligtig”. Begrænset skattepligtige er personer, der på den ene side ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men på den anden side har en eller anden form for relation til Danmark, typisk fordi de f.eks. ejer fast ejendom eller andet i Danmark.

Read full article

Sagen om +/- 15%-reglen afgjort i Højesteret

Højesteret har den 8. marts 2016 afsagt kendelse i en principiel sag om værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse med opgørelse af boafgift.

Ved kendelsen stadfæster Højesteret landsrettens kendelse fra februar 2015, hvorefter SKAT får medhold i, at de arveudlagte ejendomme skal undergives en sagkyndig vurdering af en person udmeldt af skifteretten.

Read full article

Fradrag for omkostninger i holdingselskaber

Man skal være påpasselig med fradragsret, når der laves aftaler imellem selskaber.

Begrebet holdingselskab er ikke noget entydigt begreb. Begrebet anvendes ofte som en samlet betegnelse for selskaber, der ikke har enten egentlig erhvervsmæssig aktivitet eller er ejer af et selskab med en egentlig erhvervsmæssig aktivitet. Holdingselskabernes aktivitet er altså typisk investering i forskellige værdipapirer og anden mere passiv formueanbringelse.

Igennem tiderne har der været fokus på, i hvilken udstrækning, man kan fratrække omkostninger ved et sådant holdingselskabs indkomstopgørelse.

Read More

Read full article

Beskatning af fri bolig – kan dette begrænses?

Hovedaktionærer, der privat bor i en ejendom ejet af deres selskab, undergives en særlig form for beskatning. Det antages nemlig, at sådanne hovedaktionærer har en væsentlig indflydelse på egen aflønning og derfor skal undergives en særlig skærpet og objektiv beskatning. Beskatningen udmåles som en værdi på 6 % af ejendommens værdi op til 3.040.000 kr. og 8 % af værdien over 3.040.000 kr.

Det pågældende beløb medregnes i personlig indkomst. Oven i det pågældende beløb medregnes ejendomsskat, forbrug m.v.

Read full article

Beskatning af fri bil i flere år pga. én dags brug

Bare én dags privat brug af fri bil kan udløse beskatning over flere år, viser byretsdom.

Fri bil er et frynsegode, der typisk aftales mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Hvis det aftales, at arbejdstageren har fri bil, bliver arbejdstageren naturligvis beskattet heraf. I de situationer, hvor man indgår en sådan aftale med ”åbne øjne”, er der ikke overraskelser herved. Den måde, værdien af den fri bil opgøres, er nogenlunde objektiv.

Read full article

Pas på du ikke bliver beskattet ved at stille en kaution!

Med virkning fra 11. juni 2014 blev der i virksomhedsskatteloven indsat nogle nye bestemmelser, der skulle forhindre en vis grad af misbrug af virksomhedsskatteloven. En af de regler, der blev indsat, var, at det ville udløse beskatning, hvis man stiller aktiver i en virksomhedsskatteordning til sikkerhed for forpligtelser uden for virksomhedsskatteordningen. Dette kan f.eks. være en sikkerhedsstillelse over for egne private forpligtelser, f.eks. et privat banklån, en forpligtelse i et selskab, man ejer, eller forpligtelser, som ens nærtstående har, f.eks. hvis ens børn har brug for en sikkerhedsstillelse. Den pågældende regel vedrører altså personlig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsskatteordningen. 

Read full article
ILN Today Post

61 and counting

Hungarian businesses have long been suffering from a multitude of administrative requirements. Many of these are connected to taxation and are caused, at least to some extent, by the sheer number of taxes that Hungarian businesses (and individuals) must face. In order to see more clearly, Jalsovszky Law Firm had tried the impossible: to make a list of all of Hungary’s taxes and their key features. The list includes 61 taxes and they offer plenty of observations. We share some of them below.

In order to make such a list, one must first ask the seemingly obvious question: what is a tax? Are all payment obligations taxes? We think not.

Firstly, there are payment obligations which entitle the payer to a service or other benefits – these are not taxes. So, a procedural fee is not a tax. Nor are road tolls and the like. Likewise, classic social security contributions are not taxes because they are usually capped. In theory, you pay only as much as you receive in return (it turns out, however, that Hungary does not really have any of those anymore). Finally, fines, penalties and other sanctions also cannot be considered taxes (even though taxpayers may often perceive every kind of tax as a penalty).

Read More

Read full article