Tag Archives: public law

Public Law – Issue Four

In this edition of our newsletter for the public sector, you’ll find a great recipe for Easter, an interview with Stefan Grun, Executive Manager – Marketing & Communications, VicHealth and wrap up the federal budget.

Read more

Read full article

Public Law – Issue Two

Welcome to the second issue of Hall & Wilcox’s newsletter for the public sector, Public Law.

Read more

Read full article

Public Law – Issue One

Welcome to the first issue of Hall & Wilcox’s quarterly newsletter for the Victorian Government, Public Law.

Read more

Read full article
ILN Today Post

EU-Domstolen afviser forpligtelse til at offentliggøre evalueringsmetode ved licitationer efter tilbudsloven

EU-Domstolen har taget stilling til, hvorvidt ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

EU-Domstolen har den 14. juli 2016 i sagen C-6/15, TNS Dimarso NV mod Vlaams Gewest, taget stilling til, hvorvidt ordregiver er forpligtet til at offentliggøre sin evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

Read full article
ILN Today Post

God adfærd i det offentlige – hvad er det?

Medierne har i denne uge været fyldt med omtale af bagmandspolitiets anholdelser i sag om bestikkelse af lønmodtagere – artiklen redegør for god adfærd i det offentlige i tilknytning til evt. modtagelse af gaver og lignende.

Moderniseringsstyrelsen (tidligere Personalestyrelsen), Kommunernes Landsforening og Danske Regioner udgav i juni 2007 en vejledning om god adfærd i det offentlige. Vejledningens afsnit 4 har overskriften: Modtagelse af gaver m.v.

Read full article
ILN Today Post

Uberettiget afslag på aktindsigt

En kommune afviste en borgers anmodning om aktindsigt med den begrundelse, at behandling af anmodningen ville medføre et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug. Statsforvaltningen har i en afgørelse af den 8. marts 2016 fundet, at kommunen ikke var berettiget til at afslå anmodningen.

Offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen) fastslår, at enhver som udgangspunkt kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Read full article
ILN Today Post

Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter

Udgangspunktet for aktindsigt er med den nye offentlighedslov, at stort set alt skal være tilgængeligt for offentligheden. De to praktiske undtagelser er de interne arbejdsdokumenter, som myndighederne udfærdiger og/eller udveksler i enheden samt følsomme oplysninger om personlige og/eller økonomiske forhold.

Ombudsmanden har i en udtalelse behandlet spørgsmålet, om interne arbejdsdokumenter, der som udgangspunkt er undtaget aktindsigt, kunne forblive sådanne, når det interne arbejdsdokument indgik i en sag omfattet af Miljøoplysningsloven. 

Read full article
ILN Today Post

Bestyrelsesformænd i kommunale fællesskaber har ikke ret til fast vederlag

Statsforvaltningen har afgjort, at man som udgangspunkt bør udbetale vederlag for hvervet som bestyrelsesformand efter reglerne om mødediæter i i kommunestyrelsesloven. Afgørelsen træffes på baggrund af oplysninger om timeforbrug og karakteren af formandens opgaver såvel som omfanget og karakteren af virksomheden.

Statsforvaltningen har i en afgørelse af den 29. januar 2016 vurderet, at bestyrelsesformanden i et kommunalt fællesskab ikke har ret til fast vederlag, men skal vederlægges efter reglerne om mødediæter. 

Read full article
ILN Today Post

Nye støtteordninger til biogas

Nyt lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi – støtteordninger til biogas træder i kraft 1. juli 2016.

Tilskud til biogasproduktion har været besluttet politisk siden Energiaftalen fra 2012, men har afventet EU-Kommissionens godkendelse, idet reglerne indebar statsstøtte. EU-Kommissionen har nu godkendt støtteordningerne for en 10-årig periode, hvorfor det fra den 1. juli 2016 bliver muligt at søge støtte til biogas.

Read full article