Tag Archives: Okland & Co

ILN Today Post

Force majeure i offentlige anskaffelser?

Hvilke regler gjelder for force majeure i offentlige kontrakter? I denne artikkelen gir vi en oversikt over når du som leverandør til offentlig sektor kan påberope deg force majeure pga koronautbruddet, samt forhold du nå bør være ekstra oppmerksom på ved inngivelse av tilbud til offentlig sektor.

Problemstilling

Det pågående koronautbruddet og tiltak fra offentlige myndigheter kan ha store konsekvenser for løpende kontrakter, for eksempel gjennom begrensninger i vareflyt, valutasvingninger, råvareknapphet og produksjonsstanser. Det offentliges innkjøp reguleres av anskaffelsesreglene, som i noen grad kan oppfattes som lite fleksible i situasjoner som den vi nå står overfor. Det er likevel rom for tilpasninger, men dette vil stille seg litt ulikt etter hvilken fase av anskaffelsesprosessen en er i. Read more…

Read full article
ILN Today Post

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

En ny dom av 29. september 2017 fra Høyesterett fastslår at et holdingselskap ikke hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av et eiendomsselskap som holdingselskapet senere ble fellesregistrert med.

Høyesterett avsa den 29. september 2017 en dom i sak 2017-1831-A som omhandlet fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester ved kjøp av aksjer. Hele dommen kan leses her.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august 2017 en prinsipiell dom om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», det vil si i produksjonsbedrifter.Svært mange kommuner har praktisert å ta slikt med i skattegrunnlaget. Lagmannsretten uttaler klart at dette er i strid med loven der virksomheten drives i vanlige fabrikkbygninger. Advokatfirmaet Økland & Co v/advokat Gjermund Pekeberg representerte Johs Rasmussen AS (NorDan), som er Norges største produsent av vinduer og dører. Motpart var Sel kommune i Gudbrandsdalen. Johs Rasmussen AS fikk fullt medhold i saken, som vil få stor prinsipiell betydning dersom den blir stående. Ankefristen er 21. september.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Mangler ved fast eiendom – nar gammelt byttes med nytt

Skal det foretas fradrag for standardheving før det vurderes om forholdet utgjør en vesentlig mangel etter avhendingsloven? Nei, har Høyesterett avgjort i en nylig avsagt dom.

Avhendingsloven § 3-9 andre punktum regulerer mangelsvurderingen når en eiendom er solgt «som den er/as is» og det ikke foreligger opplysningssvikt fra selgers side. I disse tilfellene vil det kun foreligge en mangel dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med på bakgrunn av kjøpesummen og forholdene ellers.

Read More

 

Read full article
ILN Today Post

Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Høyesterett har nylig avsagt en avgjørelse som har betydning for erstatningsutmålingen til kjøpere av boliger som har ulovlig utleiedel.

Saken gjaldt en boligselger som hadde unnlatt å opplyse kjøper om at de to utleiehyblene på boligens loft ikke var godkjent. Kjøperne hadde betalt 3,15 millioner kroner for boligen i 2013. I markedsføringen var det fremhevet fra selgernes side at hyblene genererte gode inntekter. For at en bolig lovlig skal kunne leies ut må den være godkjent av bygningsmyndigheten, det var ikke tilfelle i saken. Det ville koste om lag 1,6 millioner å sette hyblene i slik stand at bygningsmyndigheten ville godkjenne dem for varig opphold, som er et krav ved utleie.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig

Hovedregelen er at ansettelser skal være faste, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1) ledd pkt.1. Dvs. at arbeidsforholdet løper inntil en av partene sier opp arbeidsavtalen. Sammen med prinsippet om saklig grunn for oppsigelse utgjør de hovedbjelkene i arbeidstakernes stillingsvern. Formålet er å skape et trygt arbeidsliv. Midlertidige ansettelser, som innebærer en tidsbegrenset tilknytning til arbeidslivet, har i Norge ofte blitt betraktet som et institutt som bryter med ovennevnte, og har således tradisjonelt begrunnet våre strenge vilkår for å ansette midlertidig. Fra 1. juli 2015 ble det gjort endringer i reglene om midlertidige ansettelser, slik at arbeidsgiver gis større fleksibilitet og flere skal komme inn i arbeidsmarkedet.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Overgangsordningen for bedriftsinterne aldersgrenser opphorer 1. juli 2016

Regelen om bruk av aldersgrense i arbeidslivet ble endret fra 1. juli 2015, ved at aldersgrensen ble hevet til 72 år. Ved endringen ble det etablert en overgangsordningen for virksomheter som allerede hadde etablerte bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år. Ordningen utløper den 1. juli 2016.

Loven åpner fremdeles for etablering av lavere aldersgrenser på nærmere angitte vilkår, som konsekvent og kjent praksis, samt etablering av en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Read More

 

Read full article
ILN Today Post

Endring av beregningsmåten for fastsettelse av skattepliktig fordel ved lån fra selskap til aksjonær

Dersom en aksjonær låner penger fra selskapet med gunstige rentebetingelser, er rentefordelen skattepliktig. Tidligere har skattefordelen blitt beregnet med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. I en prinsipputtalelse av 4. juni 2014 har Skattedirektoratet gitt uttrykk for en endret oppfatning om hvordan rentefordelen skal beregnes. Fordelen skal nå fastsettes til differansen mellom avtalt rente og markedsrenten.

Skattedirektoratet begrunner den nye oppfatningen med det såkalte armlengdeprinsippet, som går ut på at transaksjoner
mellom selskap og aksjonærer skal verdsettes til tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.
Den endrede oppfatningen er også begrunnet med et ønske om å unngå utilsiktede tilpasninger. More…

Read full article
ILN Today Post

Dette må du vite hvis du blir utsatt for ykesskade

Dersom du rammes av yrkesskade som fører til medisinsk invaliditet utover 15 % og som reduserer arbeidsevnen og mulighetene, har du krav på en rekke rettigheter både fra forsikringsselskap og fra NAV.

En av disse rettighetene er ménerstatning etter folketrygdloven.  Her har loven lagt opp til to ulike beregningsmåter som den yrkesskadete selv kan velge mellom:  More…

Read full article
ILN Today Post

Redusert oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra 1. februar 2014

Finansdepartementet fremmet i høst et forslag om å redusere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra 10 til 5 år. Den foreslåtte endringen i bokføringsloven § 13 ble vedtatt før jul 2013, men ved en inkurie ble det ikke tatt med noen bestemmelse om ikrafttredelsestidspunkt. I statsråd 24. januar i år ble det besluttet at lovendringen trer i kraft fra 1. februar 2014.

Lovendringen gjelder krav til oppbevaring av såkalt primærdokumentasjon, det vil si:

1. Årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning.
2. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i § 5, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å
kunne utarbeide slike spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.
3. Dokumentasjon av bokførte opplysninger og slettede opplysninger, dokumentasjon av kontrollsporet mv. og
dokumentasjon av balansen.
4. Nummererte brev fra revisor. More…

Read full article