Tag Archives: Norway

ILN Today Post

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

En ny dom av 29. september 2017 fra Høyesterett fastslår at et holdingselskap ikke hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av et eiendomsselskap som holdingselskapet senere ble fellesregistrert med.

Høyesterett avsa den 29. september 2017 en dom i sak 2017-1831-A som omhandlet fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester ved kjøp av aksjer. Hele dommen kan leses her.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Har du kjøpt bolig med ulovlig hybel?

Høyesterett har nylig avsagt en avgjørelse som har betydning for erstatningsutmålingen til kjøpere av boliger som har ulovlig utleiedel.

Saken gjaldt en boligselger som hadde unnlatt å opplyse kjøper om at de to utleiehyblene på boligens loft ikke var godkjent. Kjøperne hadde betalt 3,15 millioner kroner for boligen i 2013. I markedsføringen var det fremhevet fra selgernes side at hyblene genererte gode inntekter. For at en bolig lovlig skal kunne leies ut må den være godkjent av bygningsmyndigheten, det var ikke tilfelle i saken. Det ville koste om lag 1,6 millioner å sette hyblene i slik stand at bygningsmyndigheten ville godkjenne dem for varig opphold, som er et krav ved utleie.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig

Hovedregelen er at ansettelser skal være faste, jf. arbeidsmiljøloven (aml.) § 14-9 (1) ledd pkt.1. Dvs. at arbeidsforholdet løper inntil en av partene sier opp arbeidsavtalen. Sammen med prinsippet om saklig grunn for oppsigelse utgjør de hovedbjelkene i arbeidstakernes stillingsvern. Formålet er å skape et trygt arbeidsliv. Midlertidige ansettelser, som innebærer en tidsbegrenset tilknytning til arbeidslivet, har i Norge ofte blitt betraktet som et institutt som bryter med ovennevnte, og har således tradisjonelt begrunnet våre strenge vilkår for å ansette midlertidig. Fra 1. juli 2015 ble det gjort endringer i reglene om midlertidige ansettelser, slik at arbeidsgiver gis større fleksibilitet og flere skal komme inn i arbeidsmarkedet.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Overgangsordningen for bedriftsinterne aldersgrenser opphorer 1. juli 2016

Regelen om bruk av aldersgrense i arbeidslivet ble endret fra 1. juli 2015, ved at aldersgrensen ble hevet til 72 år. Ved endringen ble det etablert en overgangsordningen for virksomheter som allerede hadde etablerte bedriftsinterne aldersgrenser lavere enn 70 år. Ordningen utløper den 1. juli 2016.

Loven åpner fremdeles for etablering av lavere aldersgrenser på nærmere angitte vilkår, som konsekvent og kjent praksis, samt etablering av en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.

Read More

 

Read full article
ILN Today Post

Endringer i arbeidsmiljøloven – regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Den 1.1.2016 trådte nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft. Reglene er å finne i arbeidsmiljøloven kap 14 A. De nye lovreglene innebærer en betydelig innskjerping av i hvilke tilfeller det kan avtales konkurranse- og kundeklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er i tillegg et forbud om rekrutteringsklausuler mellom virksomheter, med unntak for situasjoner hvor det er forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Lovendringene vil få stor praktisk betydning og det kan for mange virksomheter være nødvendig med en revidering av gjeldende arbeidskontrakter. Dersom man ikke foretar en justering, vil klausuler i strid med reglene kunne bli kjent ugyldige. For avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning først ett år etter ikrafttredelsen, slik at man har 2016 på å områ seg.

Advokatfirmaet Økland & Co har dyktige advokater med spesialisering innenfor arbeidsrettens område, som kan bistå med utforming av klausuler i henhold til de nye lovbestemmelsene.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Endringer i arbeidsmiljøloven – regulering av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Den 1.1.2016 trådte nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold i kraft. Reglene er å finne i arbeidsmiljøloven kap 14 A. De nye lovreglene innebærer en betydelig innskjerping av i hvilke tilfeller det kan avtales konkurranse- og kundeklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er i tillegg et forbud om rekrutteringsklausuler mellom virksomheter, med unntak for situasjoner hvor det er forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Lovendringene vil få stor praktisk betydning og det kan for mange virksomheter være nødvendig med en revidering av gjeldende arbeidskontrakter. Dersom man ikke foretar en justering, vil klausuler i strid med reglene kunne bli kjent ugyldige. For avtaler inngått før ikrafttredelsen, gis loven virkning først ett år etter ikrafttredelsen, slik at man har 2016 på å områ seg.

Read More

Read full article