Tag Archives: Denmark

ILN Today Post

COVID-19: Butikker skal holde lukket – men hvem bærer risikoen?

For at begrænse udbredelsen af COVID-19 præsenterede regeringen i sidste uge flere tiltag, der bl.a. indebærer, at en lang række butikker, forretninger og centre skal lukke. Det gælder f.eks. shoppingcentre, barer, restauranter og andre butikker og alle steder, hvor mennesker kommer i tæt kontakt med hinanden. Det er således en væsentlig del af erhvervslejemål i Danmark, som bliver berørt af indgrebene – men er det udlejer eller lejer, der bærer risikoen for regeringens indgreb? Og hvad betyder indgrebet for lejers og udlejers kontraktmæssige stilling? Bliv klogere på lovgivningen her. Read more…

Read full article
ILN Today Post

COVID-19: Hjælpepakke med garantiordning for nye lån

For at undgå en økonomisk krise har Regeringen præsenteret en hjælpepakke, der omfatter to garantiordninger for bankers udlån til kriseramte virksomheder. Garantiordningen gælder for henholdsvis små og mellemstore virksomheder og store virksomheder. Få indblik i de overordnede vilkår her. Read more…

Read full article
ILN Today Post

COVID-19: Ny hjælpepakke på vej til små og mellemstore virksomheder

Ny hjælpepakke skal forbedre likviditeten for de små og mellemstore virksomheder og dermed hjælpe dem igennem de udfordringer, som den nuværende sundhedskrise medfører. Pakken omfatter momskredit for små og mellemstore virksomheder og udskydelse af B-skatterater for selvstændigt erhvervsdrivende. Read more…

Read full article
ILN Today Post

Ny afgørelse fra EU-Domstolen i Max Schrems-sagen

Facebook-brugere kan ikke anlægge massesøgsmål mod Facebook i Wien

Maximillian Schrems, som er østrigsk advokat, forfatter og privatlivsforkæmper, har sagsøgt Facebook ved domstolen i Wien.

I sagen kræver Schrems, på vegne af sig selv og andre Facebook-brugere, erstatning for Facebooks overtrædelse af de persondataretlige regler.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Kan en europæisk patentansøgning afdeles til en dansk national patentansøgning?

Sø- og Handelsretten har den 24. januar 2018 afsagt en dom vedrørende muligheden for at afdele en national patentansøgning på grundlag af en europæisk patentansøgning. Ved dommen afviser Sø- og Handelsretten at fortolke patentlovens §§ 11 og 82 til støtte for, at en europæisk patentansøgning skal have virkning som en dansk patentansøgning, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

Den 2. februar 2018 offentliggjorde udvalget til revision af AB93, ABT93 og ABR89 deres første udkast til nye vilkår. Udkastet er i offentlig høring indtil den 12. marts 2018 og vil blive gennemgået på en høringskonference den 21. februar 2018.

Udvalgets arbejde har været længe imødeset i byggebranchen. Ikke mindst har alle været spændt på, om udvalget ville ændre på hele aftalesystemet eller forsætte den hidtidige anvendte systematik, der i hvert fald kan føres tilbage til AB72 og som AB92 bygger på. Af de udsendte generelle bemærkninger fremgår, at udvalget har valgt at følge den hidtidige systematik og udbygget denne, hvor det er fundet hensigtsmæssigt.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Højesteret har truffet ny afgørelse i sag om sagsomkostninger

Højesteret har den 15. januar 2018 afsagt dom vedrørende sagsomkostninger, hvor sagen drejede sig om, hvorvidt en rekvirent havde krav på hel eller delvis dækning af udgifter til en bankgaranti på 10 mio. kr., der var stillet som sikkerhed i forbindelse med et fogedforbud i 2008.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Beskatning af udbytte – Ejerforholdene er afgørende!

Maskeret udbytte kan ramme aktionærer hårdt, selv hvis de er blevet bedraget af deres partnere.

Denne klumme er den tredje klumme i en række klummer omkring mere eller mindre overraskende beskatningsformer. I denne klumme vil der blive sat fokus på udbyttebeskatning af kapitalejere (dvs. aktionærer og anpartshaveres beskatning af udbytte, der oppebæres fra deres selskab).

Read More

Read full article
ILN Today Post

Stramning af praksis? – Ny afgørelse fra Højesteret om konkurskarantæne

Højesteret har den 11. januar 2018 afsagt kendelse, hvorefter den tidligere direktør i en konkursramt koncern idømmes konkurskarantæne. Kendelsen fastslår en pligt for ledelsen til at rette op på groft uforsvarlig forretningsførelse, ligesom det fastslås, at man i konkurskarantænesammenhæng ikke efter konkursdekretet kan reparere på forretningsførelsen ved forligsmæssige betalinger til boet/kreditorerne.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Read More

Read full article