Tag Archives: DAHL

ILN Today Post

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Anerkendt partner ved DAHL Advokatfirma fylder 75 år

Erik Hørlyck, advokat, dr.jur.h.c., fylder den 19.december 75 år. Han er partner hos DAHL Advokatfirma og medlem af Højesteretsskranken, foreningen af de advokater, der jævnligt møder i Højesteret.

De første år efter sin kandidateksamen var Erik Hørlyck lektor på Aarhus Universitet. Han var i 3 år formand for Det juridiske Fagråd efter afskaffelsen af ”professorvældet” og erhvervede sig sideløbende sin licentiatgrad.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Hvilke omkostninger kan reducere en salgspris på en ejendom?

Beskatningen af fast ejendom er i Danmark reguleret af to regelsæt, nemlig enten ejendomsavancebeskatningsloven eller en ældre bestemmelse, der giver mulighed for næringsbeskatning. Næringsbeskatning foreligger alene, hvis man har som virksomhed at handle med fast ejendom. Har man ikke som virksomhed at handle med fast ejendom, sker beskatningen af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Read More

Read full article
ILN Today Post

Ny afgørelse vedrørende udbud af offentlige byggeprojekter

KENDELSE AF 9. NOVEMBER 2017 – det ender oftest galt, hvis der (på forhånd) hos udbyderen er et ønske om et bestemt resultat af et offentligt udbud!

Der har efterhånden i dansk klagenævns praksis været adskillige eksempler på, at brugen af andre kriterier end laveste pris i forbindelse med tildeling af opgaver på politisk, højtprofilerede offentlige projekter, ender galt, fordi juraen og ønsket om en bestemt teknisk løsning ikke kan nå hinanden!

Read More

Read full article
ILN Today Post

Beskatning af donation til valgkampagne

Et hvilket som helst bidrag til en kandidat givet af en privatperson eller en virksomhed skal beskattes hos den pågældende kandidat.

Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Der afholdes kommunalvalg i Danmark hvert 4. år. Det sidste folketingsvalg blev afholdt 18. juni 2015. Fælles for både folketingsvalg og kommunalvalg er, at der er en række kandidater, der lader sig opstille, og som bruger en ikke uvæsentlig mængde ressourcer på at ”markedsføre” sig selv med henblik på at blive valgt ind de respektive steder.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Nye og bedre muligheder for tildeling af medarbejderaktier

Den 12. november 2017 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen har blandt andet til formål, at forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier.

På baggrund af den kortfattede aftale indgået mellem parterne kan følgende foreløbig udledes: 

Read More

Read full article
ILN Today Post

Milliardbeløb i spil – ansvar for anvendelse af MgO plader

Som det efterhånden er alle bekendt i entreprenørbranchen, og hos de professionelle bygherrer, så blev der den 21. juni 2017 afsagt en kendelse, hvor Voldgiftsretten for bygge- og anlæg i en konkret sag har taget stilling til ansvaret for anvendelsen af MgO plader.

Der er allerede skrevet meget om den afsagte kendelse, som er vendt og drejet, alt afhængig af, om man er bygherre eller entreprenør.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Beskatning af en fiktiv indtægt – Er det muligt?

Dette er den fjerde klumme i en række om særlige skatteregler, som kan virke overraskende, men alligevel findes i det danske skattesystem.

Det danske skattesystem er skruet sådan sammen, at man beskatter en hvilken som helst økonomisk formuefordel, som en skatteyder oppebærer. En økonomisk formuefordel er således alene skattefritaget, hvis der er en særlig hjemmel til at undtage fra beskatningen. Omvendt kan man kun fratrække omkostninger, hvis der er en særlig skattebestemmelse, der angiver en sådan fradragsmulighed. For en umiddelbar betragtning virker dette system logisk.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Rådighedsbeskatning – Hvad er det?

Hvis du får stillet en firmabil til rådighed til privat brug, bliver du beskattet. Også selv om du ikke bruger bilen.

De skatteretlige regler er mange og er ofte både komplekse og vidt forgrenende. Udgangspunktet for forståelse af de skatteretlige regler er – vel forhåbentlig – almindelig logik, men det holder ikke altid. Beskatningen i Danmark er bebyrdende, og et sådant skattetryk har medført mange mere eller mindre kreative forsøg på at undgå skat. Den typiske reaktion på dette fra lovgivningsmagtens side er mere eller mindre kreative bestemmelser, der beskatter situationer, man ikke umiddelbart troede man skulle beskattes af.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Slutopgørelsens juridiske betydning

Entreprenøren skal fremsætte betalingskrav inden for visse tidsfrister for at kunne bevare kravet. Udover forældelse og passivitet kan en slutopgørelse have betydning for entreprenørens ret til vederlag.

AB 92 indeholder regler, som skal motivere parterne til en hurtig afklaring på byggeriets samlede økonomi, herunder krav for eventuelle ekstraarbejder.

Read More

Read full article