Tag Archives: DAHL Law

ILN Today Post

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Anerkendt partner ved DAHL Advokatfirma fylder 75 år

Erik Hørlyck, advokat, dr.jur.h.c., fylder den 19.december 75 år. Han er partner hos DAHL Advokatfirma og medlem af Højesteretsskranken, foreningen af de advokater, der jævnligt møder i Højesteret.

De første år efter sin kandidateksamen var Erik Hørlyck lektor på Aarhus Universitet. Han var i 3 år formand for Det juridiske Fagråd efter afskaffelsen af ”professorvældet” og erhvervede sig sideløbende sin licentiatgrad.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Generationsskifte af unoterede aktier – yderligere afklaring

Mange virksomheder i Danmark drives i selskabsform. Langt de fleste af disse selskaber er unoterede selskaber. Ved unoterede selskaber forstås, at kapitalandelene i selskabet ikke er noteret på en børs eller optaget på et reguleret marked. Der er derfor ofte brug for at foretage et generationsskifte af sådanne selskaber, hvor kapitalandelene er unoterede.

Ejer af et sådant selskab kan i selskabet have placeret en virksomhed eller blot bruge selskabet som en pengetank. Uanset hvad der er i selskabet af aktiver og passiver forekommer det, at ejeren har et ønske om, at en del af denne aktivitet skal overflyttes til næste generation. De bagvedliggende ønsker om et sådant generationsskifte er flerstrengede.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Hvilke omkostninger kan reducere en salgspris på en ejendom?

Beskatningen af fast ejendom er i Danmark reguleret af to regelsæt, nemlig enten ejendomsavancebeskatningsloven eller en ældre bestemmelse, der giver mulighed for næringsbeskatning. Næringsbeskatning foreligger alene, hvis man har som virksomhed at handle med fast ejendom. Har man ikke som virksomhed at handle med fast ejendom, sker beskatningen af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Read More

Read full article
ILN Today Post

Ny afgørelse vedrørende udbud af offentlige byggeprojekter

KENDELSE AF 9. NOVEMBER 2017 – det ender oftest galt, hvis der (på forhånd) hos udbyderen er et ønske om et bestemt resultat af et offentligt udbud!

Der har efterhånden i dansk klagenævns praksis været adskillige eksempler på, at brugen af andre kriterier end laveste pris i forbindelse med tildeling af opgaver på politisk, højtprofilerede offentlige projekter, ender galt, fordi juraen og ønsket om en bestemt teknisk løsning ikke kan nå hinanden!

Read More

Read full article
ILN Today Post

Konkurs som inkassomiddel

Den sædvanlige inkassoproces består af en eller flere inkassorykkere, evt. efter en eller flere udenret-lige rykkere, og med efterfølgende fremsættelse af betalingspåkrav, såfremt betaling ikke sker frivil-ligt. Efter erhvervelse af dom for kreditors fordring, overgives sagen til fogedretten med henblik på tvangsinddrivelse af det skyldige beløb. Denne proces kan have en varighed fra ganske få dage/uger op til adskillige måneder. I denne artikel vurderes det, om man som kreditor kan ”skyde genvej” ved at bruge konkursinstituttet som inkassomiddel. Det konkluderes, at den mulighed i hvert fald i nogle til-fælde er tilstede.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Nye og bedre muligheder for tildeling af medarbejderaktier

Den 12. november 2017 indgik regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer. Aftalen har blandt andet til formål, at forbedre vilkårene for tildeling af medarbejderaktier.

På baggrund af den kortfattede aftale indgået mellem parterne kan følgende foreløbig udledes: 

Read More

Read full article
ILN Today Post

Større beskyttelse af lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelser

Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt en dom, der udvider lønmodtageres beskyttelse mod usaglig opsigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dommen og dennes konsekvenser er temaet for denne artikel.

Hidtidig retsopfattelse
Siden den 1. april 1979 har det fremgået af virksomhedsoverdragelseslovens (vol.) § 3, stk. 1, at afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Milliardbeløb i spil – ansvar for anvendelse af MgO plader

Som det efterhånden er alle bekendt i entreprenørbranchen, og hos de professionelle bygherrer, så blev der den 21. juni 2017 afsagt en kendelse, hvor Voldgiftsretten for bygge- og anlæg i en konkret sag har taget stilling til ansvaret for anvendelsen af MgO plader.

Der er allerede skrevet meget om den afsagte kendelse, som er vendt og drejet, alt afhængig af, om man er bygherre eller entreprenør.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Beskatning af en fiktiv indtægt – Er det muligt?

Dette er den fjerde klumme i en række om særlige skatteregler, som kan virke overraskende, men alligevel findes i det danske skattesystem.

Det danske skattesystem er skruet sådan sammen, at man beskatter en hvilken som helst økonomisk formuefordel, som en skatteyder oppebærer. En økonomisk formuefordel er således alene skattefritaget, hvis der er en særlig hjemmel til at undtage fra beskatningen. Omvendt kan man kun fratrække omkostninger, hvis der er en særlig skattebestemmelse, der angiver en sådan fradragsmulighed. For en umiddelbar betragtning virker dette system logisk.

Read More

Read full article