Blog Archives

ILN Today Post

Større beskyttelse af lønmodtagere ved virksomhedsoverdragelser

Højesteret har den 17. oktober 2017 afsagt en dom, der udvider lønmodtageres beskyttelse mod usaglig opsigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Dommen og dennes konsekvenser er temaet for denne artikel.

Hidtidig retsopfattelse
Siden den 1. april 1979 har det fremgået af virksomhedsoverdragelseslovens (vol.) § 3, stk. 1, at afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed ikke anses for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Landsholdsspiller – ansættelsesretlig status?

Uden ellers at ville blande mig i den igangværende konflikt mellem kvindefoldboldlandsholdet og DBU om en fremtidig landsholdsaftale og spørgsmålet om landsholdsspillernes eventuelle status som lønmodtagere, vil jeg knytte nogle ansættelsesretlige bemærkninger til problemstillingen.

Hvem er lønmodtager i traditionel forstand?
Ansættelsesretligt findes der ingen generel lovbestemt definition på lønmodtagere. Speciallovgivningen opererer derimod med definitioner, der ikke er fuldt ud parallelle. Disse specialbestemmelser findes primært i relation til skatteretlige og social-/pensionsretlige forhold. Personer der indtager lønmodtagerstatus har ofte, i forhold til ikke-lønmodtagere, en række rettigheder, der ikke kan fratages lønmodtagerne ved individuel (ansættelses)aftale.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Udlejning af lejebolig til Airbnb

Airbnb er meget oppe i medierne for tiden, særligt efter Københavns overborgmester Frank Jensen har udtalt, at han vil sætte loft for, hvor mange nætter pr. år man må udleje sin bolig til Airbnb-gæster. Men er det overhovedet tilladt at udleje sin lejebolig til Airbnb?

Det er blevet populært at udleje sin bolig til Airbnb, men personer der bor til leje bør være opmærksomme på, at det kan være i strid med lejelovgivningen og lejekontrakten at udleje via platformen.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Har I styr på jeres reelle ejere?

Fra den 23. maj 2017 skal selskaber, fonde og foreninger registrere oplysninger om deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Det er virksomhedens ansvar at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom hos Erhvervsstyrelsen.

Med reelle ejere, menes den eller de fysiske personer, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Hvem er jeres reelle ejere?

Indtil nu har der kun været pligt til at registrere de direkte – legale – ejere i et selskab i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Denne forpligtelse består fortsat, men udvides også de til reelle ejere.

Med lov nr. 262 af 16.03.2016 som trådte i kraft den 23. maj 2017, fik selskaber, foreninger og fonde pligt til at identificere og registrere deres reelle ejere.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Rekonstruktionsbehandling uden fortrydelsesret

Højesteret har nu slået fast, at det ikke er muligt at tilbagekalde en begæring om rekonstruktion – heller ikke som led i en efterfølgende konkursbehandling.

Den 1. april 2011 blev der indført regler om rekonstruktion og samtidig ophørte de tidligere kendte regler om betalingsstandsning.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Krav om saglig opsigelsesgrund

Advarsel mod at bruge samarbejdsvanskeligheder som opsigelsesgrund.

Det er nok uundgåeligt, at der på arbejdspladser indimellem opstår samarbejdsvanskeligheder. Som advokat bliver man normalt først involveret i sådanne sager, når samarbejdsvanskelighederne er resulteret i en opsigelse, typisk fra arbejdsgiverens side, og hvor opsigelsen er blevet mødt af et krav fra den opsagte medarbejder eller dennes organisation om godtgørelse for usaglig opsigelse.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Krav om påpasselighed ved hjælp til styring af ældres økonomi

Det er nødvendigt at være påpasselig, når man hæver store kontantbeløb på ældre familiemedlemmers vegne.

Alle mennesker har forældre. Ens forældre har en højere alder end en selv, hvorfor det typisk er børnene, der bistår forældrene den dag, forældrene har svært ved at overskue deres forskellige forhold, f.eks. økonomiske forhold eller svært ved at overskue haven eller andre praktiske ting. Rigtig mange af disse tjenester ydes af et godt hjerte.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Ny afgørelse om trepartsforhold

SKAT har afgjort, at man kan anses for ansat i et firma, selv om man er ansat gennem et bureau

De fleste personer er meget sjældent i tvivl om, hvorvidt de er lønmodtagere eller selvstændig erhvervsdrivende. Ofte giver dette sig selv. Det forekommer imidlertid, at en del personer har en interesse i at være selvstændig erhvervsdrivende og ”forsøger” at få deres aktivitet løftet op til at være det. I disse situationer foretager man en konkret skatteretlig vurdering af, hvorvidt den aktivitet, den pågældende person udøver, er kendetegnet som selvstændig erhvervsdrivende.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Har du styr på reglerne for beskatning af privat biludlejning og samkørsel?

Med debatten om taxikørsel er det interessant at dykke ned i reglerne for beskatning af biludlejning og samkørsel.

I den seneste tid har en politisk aftale om den fremtidige taxilov fyldt en del i medierne. Taxiloven får naturligvis betydning for virksomheder, der driver taxivirksomhed, herunder Uber. Hvordan de fremtidige rammer skal være for denne aktivitet, er en politisk afvejning.

Read More

Read full article