Blog Archives

ILN Today Post

Kan en europæisk patentansøgning afdeles til en dansk national patentansøgning?

Sø- og Handelsretten har den 24. januar 2018 afsagt en dom vedrørende muligheden for at afdele en national patentansøgning på grundlag af en europæisk patentansøgning. Ved dommen afviser Sø- og Handelsretten at fortolke patentlovens §§ 11 og 82 til støtte for, at en europæisk patentansøgning skal have virkning som en dansk patentansøgning, hvorfor Ankenævnet for Patenter og Varemærkers påstand om frifindelse blev taget til følge.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Høringsudkast til Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18)

Den 2. februar 2018 offentliggjorde udvalget til revision af AB93, ABT93 og ABR89 deres første udkast til nye vilkår. Udkastet er i offentlig høring indtil den 12. marts 2018 og vil blive gennemgået på en høringskonference den 21. februar 2018.

Udvalgets arbejde har været længe imødeset i byggebranchen. Ikke mindst har alle været spændt på, om udvalget ville ændre på hele aftalesystemet eller forsætte den hidtidige anvendte systematik, der i hvert fald kan føres tilbage til AB72 og som AB92 bygger på. Af de udsendte generelle bemærkninger fremgår, at udvalget har valgt at følge den hidtidige systematik og udbygget denne, hvor det er fundet hensigtsmæssigt.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Højesteret har truffet ny afgørelse i sag om sagsomkostninger

Højesteret har den 15. januar 2018 afsagt dom vedrørende sagsomkostninger, hvor sagen drejede sig om, hvorvidt en rekvirent havde krav på hel eller delvis dækning af udgifter til en bankgaranti på 10 mio. kr., der var stillet som sikkerhed i forbindelse med et fogedforbud i 2008.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Beskatning af udbytte – Ejerforholdene er afgørende!

Maskeret udbytte kan ramme aktionærer hårdt, selv hvis de er blevet bedraget af deres partnere.

Denne klumme er den tredje klumme i en række klummer omkring mere eller mindre overraskende beskatningsformer. I denne klumme vil der blive sat fokus på udbyttebeskatning af kapitalejere (dvs. aktionærer og anpartshaveres beskatning af udbytte, der oppebæres fra deres selskab).

Read More

Read full article
ILN Today Post

Stramning af praksis? – Ny afgørelse fra Højesteret om konkurskarantæne

Højesteret har den 11. januar 2018 afsagt kendelse, hvorefter den tidligere direktør i en konkursramt koncern idømmes konkurskarantæne. Kendelsen fastslår en pligt for ledelsen til at rette op på groft uforsvarlig forretningsførelse, ligesom det fastslås, at man i konkurskarantænesammenhæng ikke efter konkursdekretet kan reparere på forretningsførelsen ved forligsmæssige betalinger til boet/kreditorerne.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Landmand beskattet af avance ved kommunens overtagelse af landbrugsejendom

Den 9. oktober 2017 fastslog Højesteret, at en kommunes overtagelse af en landbrugs-ejendom, der kort forinden var overgået fra landzone til byzone, ikke kunne sidestilles med de afståelser, der efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, stk. 1 er skattefrie. Landmanden skulle således beskattes af avancen.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Anerkendt partner ved DAHL Advokatfirma fylder 75 år

Erik Hørlyck, advokat, dr.jur.h.c., fylder den 19.december 75 år. Han er partner hos DAHL Advokatfirma og medlem af Højesteretsskranken, foreningen af de advokater, der jævnligt møder i Højesteret.

De første år efter sin kandidateksamen var Erik Hørlyck lektor på Aarhus Universitet. Han var i 3 år formand for Det juridiske Fagråd efter afskaffelsen af ”professorvældet” og erhvervede sig sideløbende sin licentiatgrad.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Generationsskifte af unoterede aktier – yderligere afklaring

Mange virksomheder i Danmark drives i selskabsform. Langt de fleste af disse selskaber er unoterede selskaber. Ved unoterede selskaber forstås, at kapitalandelene i selskabet ikke er noteret på en børs eller optaget på et reguleret marked. Der er derfor ofte brug for at foretage et generationsskifte af sådanne selskaber, hvor kapitalandelene er unoterede.

Ejer af et sådant selskab kan i selskabet have placeret en virksomhed eller blot bruge selskabet som en pengetank. Uanset hvad der er i selskabet af aktiver og passiver forekommer det, at ejeren har et ønske om, at en del af denne aktivitet skal overflyttes til næste generation. De bagvedliggende ønsker om et sådant generationsskifte er flerstrengede.

Read More

Read full article
ILN Today Post

Hvilke omkostninger kan reducere en salgspris på en ejendom?

Beskatningen af fast ejendom er i Danmark reguleret af to regelsæt, nemlig enten ejendomsavancebeskatningsloven eller en ældre bestemmelse, der giver mulighed for næringsbeskatning. Næringsbeskatning foreligger alene, hvis man har som virksomhed at handle med fast ejendom. Har man ikke som virksomhed at handle med fast ejendom, sker beskatningen af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven (EBL).

Read More

Read full article
ILN Today Post

Ny afgørelse vedrørende udbud af offentlige byggeprojekter

KENDELSE AF 9. NOVEMBER 2017 – det ender oftest galt, hvis der (på forhånd) hos udbyderen er et ønske om et bestemt resultat af et offentligt udbud!

Der har efterhånden i dansk klagenævns praksis været adskillige eksempler på, at brugen af andre kriterier end laveste pris i forbindelse med tildeling af opgaver på politisk, højtprofilerede offentlige projekter, ender galt, fordi juraen og ønsket om en bestemt teknisk løsning ikke kan nå hinanden!

Read More

Read full article