Home > Legal Updates > Konkurs som inkassomiddel

Konkurs som inkassomiddel

Den sædvanlige inkassoproces består af en eller flere inkassorykkere, evt. efter en eller flere udenret-lige rykkere, og med efterfølgende fremsættelse af betalingspåkrav, såfremt betaling ikke sker frivil-ligt. Efter erhvervelse af dom for kreditors fordring, overgives sagen til fogedretten med henblik på tvangsinddrivelse af det skyldige beløb. Denne proces kan have en varighed fra ganske få dage/uger op til adskillige måneder. I denne artikel vurderes det, om man som kreditor kan ”skyde genvej” ved at bruge konkursinstituttet som inkassomiddel. Det konkluderes, at den mulighed i hvert fald i nogle til-fælde er tilstede.

Read More