Home > Legal Updates > Mangler ved fast eiendom – nar gammelt byttes med nytt

Mangler ved fast eiendom – nar gammelt byttes med nytt

Skal det foretas fradrag for standardheving før det vurderes om forholdet utgjør en vesentlig mangel etter avhendingsloven? Nei, har Høyesterett avgjort i en nylig avsagt dom.

Avhendingsloven § 3-9 andre punktum regulerer mangelsvurderingen når en eiendom er solgt «som den er/as is» og det ikke foreligger opplysningssvikt fra selgers side. I disse tilfellene vil det kun foreligge en mangel dersom eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med på bakgrunn av kjøpesummen og forholdene ellers.

Read More