Home > Legal Updates > Udpegning/valg af kurator – hvem bestemmer?

Udpegning/valg af kurator – hvem bestemmer?

Et ældre og kendt udsagn siger: Den enes død den andens brød. Det gælder også i relation til fallerede virksomheder og kuratorudpegning/-valg. Artiklens emne er ikke nyt, men spørgsmålet stilles ofte. Baggrunden for spørgsmålet er som regel, at spørgeren har en opfattelse af, at kurator i visse situationer kan være overordentlig enøjet og udelukkende ser sagen fra hovedkreditors side – den kreditor, der har størst indflydelse på kuratorudpegningen/kuratorvalget. Ifølge konkurslovens § 238, stk. 1, skal blandt andet kurator være habil, hvilket betyder, at han ikke må være afhængig af skyldneren, ligesom der ikke af andre grunde må kunne rejses tvivl om kurators upartiskhed i det foreliggende bospørgsmål.

Read More