Home > Regions > Europe > Principiel afgørelse om grænserne for ændring af udbudte kontrakter

Principiel afgørelse om grænserne for ændring af udbudte kontrakter

Ordregiveren var ikke berettiget til at anse en kontraktuel ændring for værende en ændring i medfør af aftalen. Klagenævnet for Udbud fandt, at ændringen af en tidligere udbudt it-kontrakt var en ændring af selve aftalegrundlaget, og derfor skulle der være foretaget fornyet udbud.

Klagenævnet for Udbud afsagde den 4. maj en kendelse om  ordregiverens adgang til at foretage kontraktændringer i medfør af ændringsklausuler i en udbudt kontrakt.