Home > Regions > Europe > Endring av beregningsmåten for fastsettelse av skattepliktig fordel ved lån fra selskap til aksjonær

Endring av beregningsmåten for fastsettelse av skattepliktig fordel ved lån fra selskap til aksjonær

Dersom en aksjonær låner penger fra selskapet med gunstige rentebetingelser, er rentefordelen skattepliktig. Tidligere har skattefordelen blitt beregnet med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. I en prinsipputtalelse av 4. juni 2014 har Skattedirektoratet gitt uttrykk for en endret oppfatning om hvordan rentefordelen skal beregnes. Fordelen skal nå fastsettes til differansen mellom avtalt rente og markedsrenten.

Skattedirektoratet begrunner den nye oppfatningen med det såkalte armlengdeprinsippet, som går ut på at transaksjoner
mellom selskap og aksjonærer skal verdsettes til tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.
Den endrede oppfatningen er også begrunnet med et ønske om å unngå utilsiktede tilpasninger. More…