Home > Regions > Europe > Generasjonsskifte før eller etter årsskiftet?

Generasjonsskifte før eller etter årsskiftet?

Arveavgiften forsvinner fra 2014. Samtidig blir reglene for gevinstbeskatning endret. Regelendringene innebærer at det kan være lønnsomt å gjennomføre generasjonsskiftet før årsskiftet. Dersom det er sannsynlig at din arving vil selge arv etter deg, risikerer arvingen å få skatt på deler av verdien som etter dagens er grunnlag for arveavgift. Det du anskaffet gjenstanden for da du mottok den, er etter årsskiftet grunnlaget for beregningen av din arvings skattepliktige gevinst, og ikke den verdien gjenstanden har i dag. Derfor kan endringen innebære en betydelig skatteskjerpelse for dine arvinger fra og med årsskiftet.

Litt forenklet kan man si at skattepliktig gevinst beregnes ved å trekke kjøpesummen (inngangsverdien) fra salgssummen (utgangsverdien). Inngangsverdien på gjenstander mottatt ved arv eller gave har hittil blitt fastsatt til verdien på overføringstidspunktet. I dag skal det betales arveavgift for mottatt arv eller gave som overstiger kr 470 000 pr. arvelater/giver. Dersom arvingen får en gjenstand som utløser skatteplikt ved salg, blir arvingen etter dagens regler kun beskattet for gevinst (verdistigning) som er oppstått i egen eiertid, altså etter at gaven er mottatt. Arvingen/gavemottakeren blir dermed ikke beskattet for den verdistigningen som har funnet sted i giverens/arvelaterens eiertid. More…