Home > Regions > Europe > Fradrag i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Fradrag i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Østre Landsret har den 14. maj 2012 afsagt dom i en principiel sag om, hvilke forsikringsydelser der kan trækkes fra ved beregningen af krav på tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven.

Et forsikringsselskab skulle som ansvarsforsikringsselskab for en bilist udbetale erstatning, herunder tabt arbejdsfortjeneste, til skadelidte. Som følge af ulykken fik skadelidte udbetalt et månedligt beløb fra sin egen erhvervsevnetabsforsikring (en livrente/invalidepension).